• Chia sẻ
  • Thủ tục vận tải quốc tế

Thủ tục vận tải quốc tế

Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng diện tích kho CFS ngay tại địa điểm xây dựng của kho ngoại quan đã được Tổng cục Hải quan quyết định thành lập thì lập hồ sơ gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố đang quản lý kho ngoại quan, hồ sơ gồm:

Trình tự thực hiện:

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Đơn xin di chuyển, mở rộng kho CFS;

+ Sơ đồ kho, bãi khu vực mở rộng, thu hẹp kho CFS.

+ Chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng kho mở rộng

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

Cục Hải quan tỉnh, thành phố sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, tiến hành:

+ Kiểm tra hồ sơ;

+ Khảo sát thực tế kho bãi;

+ Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ vận tải đường biển, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố quyết định mở rộng, thu hẹp kho CFS hoặc có văn bản trả lời doanh nghiệp đối với trường hợp không đủ điều kiện để mở rộng, thu hẹp kho CFS.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin di chuyển, mở rộng kho CFS;

+ Sơ đồ kho, bãi khu vực mở rộng, thu hẹp kho CFS.

+ Chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng kho mở rộng

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày tại cấp Cục.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan sửa đổi năm 2005.

+ Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm

tra, giám sát hải quan;

+ Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.