• Mua sắm
  • Giám sát chặt xăng dầu cung ứng cho tàu biển

Giám sát chặt xăng dầu cung ứng cho tàu biển

Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu các đơn vị tăng cường biện pháp giám sát quản lý đối với xăng dầu cung ứng cho tàu biển; tàu biển xuất nhập cảnh (XNC), xuất nhập khẩu (XNK).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, khi cung ứng xăng dầu (tái xuất) cho tàu biển quốc tịch nước ngoài neo đậu tại cảng biển, cảng sông quốc tế và tàu biển quốc tịch Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh, các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện đầy đủ và đúng quy định về thủ tục và hồ sơ theo quy định tại Thông tư 139/2013/TT-BTC, trong đó đơn đặt hàng phải thể hiện cảng đến tiếp theo là cảng nước ngoài.

Trong trường hợp cảng tiếp theo là cảng biển, cảng sông Việt Nam (tàu chuyển cảng) phải có định mức khối lượng xăng dầu tiêu thụ chặng chạy nội địa (từ cảng hiện tại đến cảng xuất cảnh). Thời gian dự kiến xuất cảnh phải phù hợp thời gian hiệu lực của tờ khai và thời gian lưu giữ xăng dầu tái xuất tại Việt Nam.

DN khi làm thủ tục mở tờ khai theo loại hình nhập kinh doanh đối với lượng xăng dầu tiêu thụ chặng nội địa và mở tờ khai tái xuất đối với lượng xăng dầu tái xuất thực tế tại chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai tái xuất xăng dầu, tính thuế và nộp đủ các loại thuế theo quy định đối với xăng dầu tiêu thụ chặng nội địa.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn các chi cục hải quan nơi có kho chứa xăng dầu tạm nhập để cung ứng cho tàu biển thực hiện các bước giám sát xăng dầu tái xuất cho tàu biển; theo dõi, báo cáo và xử lý. Đặc biệt, khi cục hải quan tỉnh, thành phố nhận được các báo cáo vi phạm của các tàu biển đã cung ứng xăng dầu thì tiến hành chỉ đạo, phối hợp với Ban quản lý rủi ro để phân luồng đỏ đối với lô hàng xăng dầu cung ứng cho các tàu biển vi phạm. Tất cả các hồ sơ cung ứng xăng dầu cho tàu biển đều phải được phân luồng vàng để kiểm tra hồ sơ.

Đối với những lô hàng xăng dầu đã thực hiện mở tờ khai tái xuất theo hình thức cung ứng xăng dầu cho tàu biển quốc tịch nước ngoài neo đậu tại cảng biển, cảng sông quốc tế và tàu biển quốc tịch Việt Nam nhưng xác định không đúng đối tượng, Tổng cục yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo kiểm tra sau thông quan để truy thu thuế và các vấn đề khác có liên quan theo quy định về tạm nhập tái xuất.

Theo Tổng cục Hải quan, thực hiện các biện pháp này là để đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật đối với xăng dầu cung ứng cho tàu biển quốc tịch nước ngoài neo đậu tại cảng biển, cảng sông quốc tế xuất cảnh và tàu biển quốc tịch Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh; tàu biển XNC, XNK.