• Chia sẻ
  • Định hướng phát triển công tác huấn luyện an toàn trong những năm tới

Định hướng phát triển công tác huấn luyện an toàn trong những năm tới

Trước thực trạng huấn luyện an toàn trong những năm vừa qua còn nhiều bất cập, bên cạnh những thành quả đạt được thì cũng còn rất nhiều những điểm yếu kém.

Vì vậy, cần xây dựng phương hướng mới để nâng cao chất lượng huấn luyện an toàn lao động trong tương lai, hạn chế đến mức thấp nhất tình hình tai nạn lao động và hậu quả do tai nạn lao động gây ra.

Để làm được điều đó, trước hết ta phải thực hiện công tác xã hội hoá hoạt động huấn luyện an toàn lao động, tuy nhiên xã hội hoá phải đảm bảo chất lượng và hướng đến sự chuyên nghiệp. Vì vậy, cần nghiên cứu, xây dựng, quy định về điều kiện, tiêu chí đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn lao động cụ thể như trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ huấn luyện phù hợp với nội dung huấn luyện, đội ngũ giảng viên chuẩn về trình độ và kỹ năng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho quá trình thực hành phải được trang bị một cách đầy đủ, nội dung, tài liệu giảng dạy cần phải chuẩn xác, cần bằng giữa lý thuyết và thực hành.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý của Nhà nước đối với các hoạt động huấn luyện, làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý đối với công tác huấn luyện an toàn lao động. Quy định chặt chẽ về việc đăng kí cung cấp dịch vụ và báo cáo kết quả huấn luyện để kịp thời nắm bắt, giám sát. Hỗ trợ cung cấp thông tin về các tổ chức cung cấp dịch vụ huấn luyện và đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao để công ty, doanh nghiệp có nhu cầu huấn luyện nắm bắt, liên hệ.

Đó là một số những định hướng phát triển công tác huấn luyện an toàn lao động trong những năm tiếp theo cần được quan tâm thực hiện vì một mục tiêu chung là nâng cao chất lượng hoạt động nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và người sử dụng lao động, giúp họ có thể yên tâm lao động phục vụ cho sự phát triển của công ty doanh nghiệp và rộng hơn là cho đất nước.