• Doanh nghiệp
  • Điều kiện thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán

Điều kiện thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán

Điều kiện thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán là điều mà bất cứ ai muốn thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán đều phải biết.

Đến với dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi, bạn sẽ được tư vấn về điều kiện thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoàn toàn miễn phí.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán bao gồm:

Thứ nhất, về hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Thứ hai, về cơ cấu tổ chức: phải tuân theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và theo quy định của Nghị định 129.

Thứ ba, về tổ chức nhân sự: Để thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kế toán, trong đó có một trong những người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán và Điều 40 của Nghị định 129.

Thứ tư, về ngành nghề kinh doanh: hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, hoạt động của trụ sở văn phòng, hoạt động tư vấn quản lý.