• Hỏi đáp
  • Đẩy mạnh kiểm toán việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế

Đẩy mạnh kiểm toán việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế

Sáng 22/1, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2014. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo ông Lê Minh Khái, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, năm 2013 toàn ngành đã hoàn thành kế hoạch kiểm toán với kết quả tốt, số liệu xử lý tài chính qua kết quả kiểm toán tăng so với các năm trước. Đến ngày 10/1, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước đ ã xét duyệt 148/151 báo cáo kiểm toán, ký phát hành 118 báo cáo. 12 cuộc kiểm toán chất lượng vàng đã được bình chọn trong số 151 cuộc kiểm toán năm 2013.

Tổng hợp chưa đầy đủ kết quả kiểm toán năm 2013 cho thấy Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính trên 16.000 tỷ đồng, trong đó tăng thu, giảm chi trên 7.500 tỷ đồng, chiếm 46,6% tổng số kiến nghị xử lý tài chính. Qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà n ước cũng đ ã chú trọng kiến nghị các c ơ quan chức năng có liên quan sửa đổi, bổ sung hoặc xem xét hủy bỏ 28 văn bản của các bộ, ngành, địa phương không phù hợp với quy định hiện hành hoặc thiếu tính thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế - xã hội.

Nhằm nâng cao vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thông qua kết quả kiểm toán năm 2013, cơ quan này đã kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 21 cá nhân và nhiều tập thể có liên quan đến các sai phạm, chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra, thanh tra để xử lý theo quy định của pháp luật; cung cấp 13 bộ hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra và các cơ quan có thẩm quyền để điều tra, kiểm tra và xử lý.

Năm 2014, toàn ngành đặt ra mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng 186 cuộc kiểm toán trên tinh thần rút ngắn thời gian kiểm toán tại đơn vị; xác định hợp lý việc lồng ghép các nội dung, chuyên đề kiểm toán; xác định đúng trọng yếu, rủi ro kiểm toán để tập trung kiểm toán theo chiều sâu; tăng cường kiểm toán tổng hợp, làm rõ trách nhiệm của từng cấp quản lý liên quan đến các vi phạm về tham nhũng, lãng phí…

Biểu dương những kết quả đạt được trong năm qua và tán thành với mục tiêu toàn ngành đề ra trong năm 2014, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Kiểm toán Nhà nước cần tập trung kiểm toán để đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ cả về tính hiệu lực và hiệu quả, trong đó cần đẩy mạnh kiểm toán hoạt động, kiểm toán việc triển khai và kết quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, kiểm toán đầu tư công, các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước lớn, đặc biệt là quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước triển khai các quy định về ngành trong Hiến pháp, tập trung sửa đổi Luật Kiểm toán nhà nước một cách toàn diện để trình Quốc hội đúng thời hạn. Hoạt động của Kiểm toán Nhà nước phải luôn theo sát chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, theo sát việc quản lý điều hành của Chính phủ, lựa chọn trọng tâm, trọng điểm kiểm toán, tập trung kiểm toán đúng, trúng, cải cách và đổi mới phương pháp lập kế hoạch, phương pháp kiểm toán, rút ngắn thời gian kiểm toán.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý hoạt động kiểm toán phải kịp thời, bằng chứng phải đầy đủ, thuyết phục, đi tận cùng vấn đề để kiến nghị đúng tầm, đúng việc, khả thi trong thực hiện; mạnh dạn đi vào những lĩnh vực kiểm toán mới, nâng cao vai trò của kiểm toán nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu đội ngũ kiểm toán viên phải coi trọng kỷ luật, kỷ cương, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp; toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt Chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2020, thường xuyên đánh giá, thực hiện trọng tâm, trọng điểm các ưu tiên của Chiến lược.