• Hỏi đáp
  • Các cơ quan hành chính sẽ phải tự 'chấm điểm'

Các cơ quan hành chính sẽ phải tự 'chấm điểm'

Bộ Nội vụ hiện đang xây dựng bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2012, trong đó coi trọng việc tự đánh giá của các cơ quan hành chính và từ các cơ quan bên ngoài, từ doanh nghiệp và người dân

- Thưa Bộ trưởng, một cán bộ ở UBND một tỉnh ở miền Trung có hỏi, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Nội vụ đang tiến hành xác định bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Vậy, xin Bộ trưởng cho biết, chỉ số này có ý nghĩa như thế nào và sẽ có tác động ra sao đến bộ máy  hành chính các tỉnh cũng như các Bộ ngành?
 
Việc xác định chỉ số cải cách hành chính thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc đổi mới công tác quản lý, theo dõi, đánh giá để đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011, 2020.
 
Về mặt thực tiễn, chỉ số cải cách hành chính là một công cụ quản lý mới có ý nghĩa quan trọng, đánh giá một cách toàn diện, khách quan kết quả cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó coi trọng việc tự đánh giá của các cơ quan hành chính và đánh giá từ các cơ quan, tổ chức bên ngoài, nhất là đối với doanh nhân, doanh nghiệp, nhân dân - là những đối tượng trực tiếp thụ hưởng sự phục vụ cùa các cơ quan hành chính.

Thông qua đó, chỉ số cải cách hành chính sẽ giúp cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cơ sở để xem xét, đánh giá điều chỉnh mục tiêu, nội dung cải cách hành chính hàng năm, trên cơ sở đó, giữa các bộ, cơ quan ngang bộ với nhau có thể so đánh, đánh giá, xếp loại cải cách hành chính với nhau, so sánh, đánh giá, xếp loại kết quả cải cách hành chính hàng năm của mình.
 
- Thưa Bộ trưởng, tại sao vào thời điểm này chúng ta cần phải có một bộ chỉ số cải cách hành chính? nó liên quan gì đến băn khoăn sau đây của một người dân: “Hoạt động cải cách hành chính của nước ta diễn ra cách đây cả chục năm, các cơ quan nhà nước liên quan đã dùng công cụ nào, cách kiểm tra, kiểm soát nào để theo dõi và đánh giá hoạt động này trong suốt thời gian qua. Phải chăng vì chưa có công cụ để lượng hóa đánh giá cụ thể nên công tác hành chính của chúng ta vẫn chưa cải cách là bao so với kỳ vọng của người dân và xã hội? 
 
Thời gian qua, công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính còn nặng về định tính, chủ quan, chưa tạo được sự tham gia rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, người dân và xã hội. Mặt khác, trong thời gian vừa qua, công tác đánh giá cải cách hành chính của chúng ta chưa có những tiêu chí định lượng cụ thể. Do đó, rất khó xác định được kết quả trong từng lĩnh vực cụ thể về cải cách thủ tục hành chính của các Bộ ngành cũng như địa phương nên dẫn đến khó trong so sánh, đánh giá, xếp loại về kết quả cải cách hành chính.
 
- Bộ chỉ số cải cách hành chính chưa chính thức ra mắt, nhưng việc chúng ta xác định và công bố bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2012 này có giúp được chính phủ, người dân và xã hội nhận diện rõ hơn về kết quả cải cách hành chính của chúng ta trong thời gian vừa qua hay không. Người dân sẽ được thụ hưởng như thế nào từ chính sách mới này, thưa Bộ trưởng?
 
Đánh giá chỉ số cải cách hành chính có hai phương thức, phương thức thứ nhất là cơ quan hành chính tự đánh giá mình, phương thức thứ hai là qua cơ quan điều tra xã hội học, người dân, doanh nghiệp... Nếu các đối tượng nêu trên tham gia đánh giá một cách trách nhiệm, thực chất, khách quan thì khi công bố chỉ số cải cách hành chính giúp cho cơ quan hành chính tự điều chỉnh những việc mình thấy cần điều chỉnh để thực hiện mục tiêu cải cách hành chính là thực chất và khách quan. Các cơ quan  hành chính phải thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, đánh giá, chấm điểm kết quả công tác cải cách hành chính của mình. Nếu các cơ quan hành chính tự đánh giá một cách trách nhiệm, thực chất, khách quan, nếu tiến hành điều tra xã hội học đạt kết quả tốt thì chắc chắn khi chúng ta công bố bộ chỉ số cải cách hành chính sẽ tạo được sự nhất trí trong nội bộ, sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân và toàn xã hội.